Badanie

Projekt „Śląskie bez barier był projektem badawczym, którego celem było sprawdzenie na ile śląskie samorządy spełniają wymogi wynikające z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Projekt był jednym z 17 projektów realizowanych w całym kraju (tj. 16 projektów wojewódzkich i 1, którego celem było przeprowadzenie badania na poziomie ministerialnym).

Wszystkie projekty były realizowane w taki sam sposób, w oparciu o „Metodologię prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierającą minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt narzędzia do wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww. monitoringu” (dalej: „Metodologia”), która została opracowana przez zamawiającego badanie – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o Metodologi badania można przeczytać na naszej podstronie.

Samą Metodologię można pobrać klikając w ten link.

Próba badawcza

W województwie śląskim próba badawcza powinna wyglądać następująco: 6 gmin miejskich, 5 gmin miejsko-wiejskich, 8 gmin wiejskich, 5 jednostek administracji zespolonej, 14 miast na prawach powiatu, 14 powiatów ziemskich, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Do udziału w projekcie zostały zaproszone wszystkie Miasta na prawach powiatu i powiaty z województwa, część z nich odmówiła udziału w projekcie podając różne przyczyny, które szczegółowo zostały omówione w części dotyczącej problemów, które napotkał zespół projektu w trakcie badania. Każda odmowa udziału była dokumentowana na piśmie. Wolę udziału w projekcie wyraziły 54 jednostki administracji publicznej wraz z jednostkami podległymi, w tym: 5 gmin miejskich, 6 gmin miejsko-wiejskich, 9 gmin wiejskich, 5 jednostek administracji zespolonej, 15 miast na prawach powiatu, 12 powiatów ziemskich, Śląski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Odmowa udziału w badaniu przez 26 jednostek świadczy o braku otwartości na potrzeby osób z niepełnosprawnością w 31,71% śląskich samorządów.

Zespół badawczy

Nadzór merytoryczny nad całością badania prowadzili Agnieszka Budzyńska ze strony Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST i Grzegorz Wójkowski ze strony Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Za opracowanie danych do raportu odpowiadała Agnieszka Budzyńska oraz Noemi Kowalewska.

Członkowie zespołów monitorująco-weryfikujących u obydwojga partnerów:

Aleksandra Bednarczyk, Magdalena Borucka, Joanna Bujok, Danuta Buffi, Monika Fedelińska, Agata Gnat, Wojciech Hrynaszkiewicz, Aleksandra Janosz, Elżbieta Kaczmarek, Edyta Lala-Koczy, Aleksandra Lekka-Gałkowska, Katarzyna Mańko, Anna Nawrot, Katarzyna Olchawa, Katarzyna Primula, Sonia Rzeczkowska, Katarzyna Snopek, Anna Staniek, Katarzyna Szarawara, Ilona Szewczyk, Wojciech Świechowski, Krzysztof Wostal, Joanna Zarzycka.

Członkowie Głównego Zespołu Badawczego

Anna Szelest, Piotr Czarnota, Lidia Kajkowska, Adam Kowalski, Magdalena Kulus, Edyta Lala-Koczy, Grzegorz Rzeszutek, Katarzyna Szarawara, Krzysztof Wostal, Żaneta Zimon.

Wyniki badania

Wyniki badania są dostępne na podstronie poświęconej wynikom badania.

Całość raportu można pobrać w wersji .pdf klikając w ten link.