Analiza porównawcza stanu przestrzegania Konwencji

Członkowie Głównego Zespołu Badawczego, w skład którego weszły osoby z różnymi typami niepełnosprawności wydzielili najbardziej istotne kryteria w badaniu, które według nich mają największy wpływ na życie osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo są to kryteria, które są mierzalne i można dla  nich przeprowadzić analizę porównawczą w następującym zakresie:

 1. Ile jednostek spełnia dane kryterium.
 2. W ilu jednostkach nie ma konieczności spełnienia danego kryterium – np. jednostka jest parterowa i nie ma konieczności montażu windy.
 3. Ile jednostek nie spełnia danego kryterium, w tym w ilu kryterium zostanie spełnione do końca lutego 2019 r. (tj. w okresie monitoringu stopnia wdrożenia rekomendacji).

Biorąc pod uwagę kryteria dostępności obiektów szczególnie wyróżniono:

 1. Kryterium 2.1 – przynajmniej jedno z wejść zapewnia dostęp do budynku osobie niepełnosprawnej (np. brak różnicy poziomów/podjazd/ winda/platforma/ podnośnik).
 2. Kryterium 3.7 –  Recepcja/punkt informacyjny jest wyposażony w stanowiskową pętlę indukcyjną.
 3. Kryterium 4.21 – Na sprawdzanej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Kryterium 5.1 – Budynek jest wyposażony w windę.
 5. Kryterium 6.1 – Informacje umieszczone na stronie internetowej instytucji zgodne są ze standardem dostępności WCAG 2.0.
 6. Kryterium 6.10 – W budynku zastosowano bezpośredni lub zdalny dostęp do tłumacza języka migowego.

Biorąc pod uwagę inne obszary szczególnie wyróżniono:

 1. Kryterium 2.2 – Czy instytucja i jej jednostki organizacyjne zatrudniają osoby niepełnosprawne?
 2. Kryterium 2.4 – Czy łączny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji monitorowanej oraz w jej jednostkach organizacyjnych jest równy bądź wyższy niż 6%?
 3. Kryterium 8.1 – Czy instytucja posiada w dokumentach strategicznych zapisy dotyczące działań na rzecz dostępności przestrzeni publicznych?
 4. Kryterium 8.5 – Czy instytucja podejmuje działania na rzecz dostosowywania infrastruktury przystanków komunikacji miejskiej wraz z dojściami do nich dla potrzeb osób niepełnosprawnych?
 5. Kryterium 9.2 – Czy instytucja zapewnia dostępność usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych? W jakich formach i w jakiej skali?
 6. Kryterium 9.5 – Czy instytucja posiada mechanizmy pozwalające odbiorcom usług na ich ocenę?
 7. Kryterium 10.11 – Czy place zabaw uwzględniają potrzeby niepełnosprawnych dzieci?
 8. Kryterium 11.7 – Czy instytucja monitoruje potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności dostosowanego taboru oraz kwalifikacji personelu komunikacji publicznej?
 9. Kryterium 20.3 – Czy możliwy jest dojazd do instytucji dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych komunikacją publiczną lub też transportem specjalistycznym?