Podsumowanie spełnienia głównych kryteriów dostępności

Podsumowanie spełnienia głównych kryteriów dostępności

Jak wynika z powyższego wykresu najlepiej w 329 obiektach jest spełnione kryterium 2.1 – wejście do obiektu jest dostępne w 64,44% przypadków. Kolejne spełnione kryteria to:

 • 40,43% obiektów ma toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • 40,12% badanych stron www spełnia kryteria na poziomie min. WCAG 2.0.

Najgorzej w zestawieniu wypada kryterium wyposażenia obiektów w pętlę induktofoniczną – tylko 2,43% obiektów spełnia to kryterium. Kryterium jest spełnione w 8 przypadkach, w tym 5 pętli jest zamontowanych w budynkach należących do miast na prawach powiatu, a 3 w powiatach ziemskich. Kryterium wymaga drobnego dostostosowania, aby zostało spełnione w 3 przypadkach (miasto na prawach powiatu, powiat ziemski, jednostka administracji zespolonej).

Alarmujące są dane dotyczące dostępności do tłumacza języka migowego – tylko 20,67% badanych obiektów posiada dostęp do takiego tłumacza. Tłumacz jest dostępny w:

 • 30 obiektach w miastach na prawach powiatu – tj. w 25,42% procent przebadanych obiektów;
 • 18 obiektach w powiatach ziemskich – tj. w 26,47% procent przebadanych obiektów;
 • 7 obiektach w gminach miejskich – tj. w 24,13% procent przebadanych obiektów;
 • 5 obiektach w gminach miejsko-wiejskich – tj. w 13,89% procent przebadanych obiektów;
 • 4 obiektach w jednostkach administracji zespolonej – tj. w 21,05% procent przebadanych obiektów;
 • 4 obiektach w gminach wiejskich – tj. w 6,77% procent przebadanych obiektów;

Usługa tłumacza migowego wymaga drobnego dostosowania w 8 obiektach w powiatach ziemskich, 2 obiektach w miastach na prawach powiatu, 3 obiektach w gminach wiejskich, 2 obiektach
w jednostkach administracji zespolonej i 6 obiektach w gminach miejskich.

Równie alarmujące są dane dotyczące wyposażenia budynków w windy – tylko 28,27% badanych obiektów jest wyposażonych w windy, w tym:

 • 36 w obiektach w miastach na prawach powiatu – tj. w 30,51% procent przebadanych obiektów;
 • 30 w obiektach należących do powiatów – tj. w 44,12% procent przebadanych obiektów;
 • 9 w obiektach w jednostkach administracji zespolonej – tj. w 47,37% procent przebadanych obiektów;
 • 8 w obiektach w gminach wiejskich – tj. w 13,56% procent przebadanych obiektów;
 • 5 w obiektach w gminach miejskich – tj. w 13,89% procent przebadanych obiektów;
 • 5 w obiektach w gminach miejsko-wiejskich – tj. w 26,47% procent przebadanych obiektów.

Spełnienie kryterium wymaga drobnego dostosowania w 4 obiektach w miastach na prawach powiatu, 2 obiektach należących do powiatów oraz w 1 obiekcie należącym do gminy wiejskiej.

Zebrane dane jawnie pokazują, że główną barierą w dostępności obiektów użyteczności publicznej jest brak środków na takie działania – obiekty są najlepiej dostosowane w powiatach i w miastach na prawach powiatu, czyli w typach samorządów, które są stosunkowo bogate i dysponują środkami PFRON.

Kolejną barierą we udostępnianiu obiektów jest brak wiedzy o nowych rozwiązaniach technologicznych, jakim jest np. pętla induktofoniczna. Zebrane dane pokazują również, że na poziomie gminy jest utrudniony dostęp do szkoleń i osób władających językiem migowym. Dane liczbowe potwierdzają dane jakościowe zebrane w dalszym toku badania – prowadzonego w innych obszarach monitoringu, gdzie przedstawiciele gmin często skarżyli się na wysoki koszt szkoleń specjalistycznych i ich niską dostępność, w tym, na konieczność dojazdu na te szkolenia.