Przejdź do treści

O projekcie

Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ścisłej współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i jest jednym z 17 projektów realizowanych w całej Polsce, które mają na celu monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Projekt jest realizowany w okresie 1 kwietnia 2017 r. – 31 marca 2019 r. przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w śląskich jednostkach administracji publicznej oraz dostarczenie władzom tych jednostek informacji w jaki sposób mogą poprawić dostępność dla osób z niepełnosprawnością i, jeżeli będzie to konieczne, pozyskać dotację na konieczne modyfikacje.

Pełne wdrożenie Konwencji w województwie śląskim przyczyni się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością. Aby było to możliwe w projekcie zaplanowano:

 1. Wzrost praktycznej wiedzy co najmniej 54 przedstawicieli śląskich jednostek administracji z zakresu wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością w swojej instytucji dzięki udziałowi w indywidualnych spotkaniach i wspólnej pracy;
 2. Poprawę dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością świadczonych przez 54 jednostki administracji i przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością poprzez wdrożenie jasnych i czytelnych procedur postępowania w przypadku usług dla osób z niepełnosprawnością;
 3. Opracowanie zbiorczego raportu o stanie wdrożenia Konwencji w Województwie Śląskim.

Całość działań projektowych będzie realizowana w oparciu o „Metodologię prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierająca minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt narzędzia do wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww. monitoringu” (dalej: „Metodologia”), która została opracowana przez zamawiającego badanie – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Formy zaangażowania

Grupy wspierane bezpośrednio to śląskie jednostki administracji wraz z jednostkami podległymi:

 • 5 gmin miejskich (Wojkowice, Wisła, Mikołów, Cieszyn, Lędziny),
 • 6 gminy miejsko-wiejskie (Szczekociny, Czerwionka-Leszczyny, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice, Kłobuck, Pszczyna),
 • 9 gmin wiejskich (Jejkowice, Krupski Młyn, Miedźna, Ożarowice, Dąbrowa Zielona, Janów, Rajcza, Irządze, Opatów),
 • 12 starostw powiatowych (powiaty: bieruńsko-lędziński, bielski, będziński, cieszyński, częstochowski, lubliniecki, myszkowski, pszczyński, zawierciański, wodzisławski, żywiecki, raciborski),
 • 16 miast na prawach powiatu (Świętochłowice, Rybnik, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Częstochowa, Jaworzno, Mysłowice, Zabrze),
 • Urząd Marszałkowski Woj. Śl.,
 • Urząd Wojewódzki Woj. Śl.,
 • 5 jednostek administracji zespolonej działającej na poziomie wojewódzkim (Policja, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa).

Wskazanym jest wyznaczenie jednej osoby do kontaktu w każdej z w/w instytucji, która będzie odpowiedzialna za współpracę z przeprowadzającymi badanie.

Działania

Całość działań projektowych będzie realizowana w oparciu o Metodologię.

Działanie 1

Badanie stanu wdrożenia Konwencji w śląskich jednostkach administracji i wypracowanie oraz wdrożenie rekomendacji.
Działanie jest realizowane w następujących etapach:

 1. Losowanie jednostek administracji do badania oraz wstępny kontakt z wylosowanymi jednostkami. Podpisanie porozumień o współpracy w ramach badania.
 2. Samoocena stanu wdrożenia Konwencji ONZ w jednostkach administracji realizowana za pomocą ankiety online we współpracy z zespołem badawczym.
 3. Monitoring wdrożenia Konwencji i opracowanie raportów przez zespoły badawcze we współpracy z przedstawicielami badanych jednostek. Monitoring ma następujący przebieg:
  1. analiza wyników samooceny z wykorzystaniem dostępnych danych;
  2. realizacja min. 3 wywiadów grupowych, w których uczestniczą: przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie Społecznych Powiatowych Rad Działających na Rzecz Osób z niepełnosprawnością i Rad Działalności Pożytku Publicznego. W razie konieczności odbędą się również pogłębione wywiady indywidualne;
  3. na podstawie zebranych w wywiadach danych zostaną wskazane obszary działań, które powinny być objęte monitoringiem. Tym obszarom zostaną nadane priorytety;
  4. dokonanie wstępnego przeglądu w formie spotkań wszystkich członków ZMW z personelem instytucji oraz wybór obszarów do objęcia monitoringiem;
  5. stworzenie planu monitoringu;
  6. zebranie użytecznych, adekwatnych, wystarczających i odpowiednich danych za pomocą: audytu dostępności budynków (od 5 – 10 obiektów/jednostkę), analizy dokumentów i działań jednostki, spotkania z przedstawicielami jednostki. Dane są także zbierane od ON, NGO. W badaniu bezpośrednim uczestniczą min. 2 os. razem;
  7. analiza danych i przygotowanie raportu wstępnego z rekomendacjami i przedłożenie go jednostce, która może nanieść do niego uwagi. Rekomendacje wspólnie z badaną jednostką są dzielone na możliwe do wdrożenia oraz niemożliwe do wdrożenia;
  8. odbycie spotkania podsumowującego, w celu opracowania raportu końcowego z rekomendacjami, zgodnymi ze standardem z Metodologii i zawierającymi informację o sposobie ich wykorzystania oraz ocenę skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i długoterminowej;
  9. przekazanie raportu wyłącznie badanej jednostce oraz Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Wdrażanie rekomendacji. Za działanie odpowiadają członkowie zespołu badawczego, którzy pomagają jednostkom przygotować odpowiednie dokumenty i procedury oraz wdrożyć je w praktyce. Dla każdej jednostki przewidziano m.in. jedno doradztwo.

Zadanie 2

Weryfikacja wdrożenia rekomendacji i ich wykorzystanie do zmiany w zakresie realizowanych zadań publicznych.
Działanie będzie realizowane w następujących etapach:

 1. Weryfikacja wdrożenia możliwych do wykonania w ramach projektu rekomendacji, która polega na:
  1. min. 1 wizycie weryfikującej,
  2. analizie danych zastanych i działań podejmowanych przez jednostkę,
 2. Opracowanie raportu z weryfikacji i przedłożenie do badanej jednostce oraz Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 3. Opracowanie zbiorczego raportu z monitoringu dla całego województwa Śląskiego. Integralną częścią raportu jest wyciąg w formie prezentacji oraz e-platforma prezentująca zagregowane dane dla całego województwa.