Kryteria w innych obszarach

Kryteria z obszaru 2: Działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji

Te dwa kryteria zostały wybrane ze względu na duży wpływ na życie osób z niepełnosprawnością. Z jednej strony jednostka monitorowana dając pracę osobom z niepełnosprawnością przyczynia się do ich aktywizacji społecznej i zawodowej, z drugiej – wzrasta jakość obsługi osób z niepełnosprawnością w instytucji, gdyż zatrudniane osoby z niepełnosprawnością są wrażliwe na potrzeby klientów z niepełnosprawnością. Nie bez znaczenia jest również fakt, że pracownicy z niepełnosprawnością przyczyniają się do przełamywania stereotypów w miejscu pracy.

Na 54 instytucje objęte badaniem 36 zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, a 13 w wybranych jednostkach. Niestety tylko w 16 instytucjach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji monitorowanej oraz w jej jednostkach organizacyjnych jest równy bądź wyższy niż 6%.

Przyczynami takiego stanu rzeczy są:

  1. Brak kandydatów z niepełnosprawnością o odpowiednich kompetencjach na dane stanowisko.
  2. W mniejszych gminach, jednostkach administracji zespolonej – stosunkowo rzadko są prowadzone nabory na wolne stanowiska urzędnicze.
  3. Brak jakichkolwiek udogodnień dla zatrudnionych osób z niepełnosprawnością, oprócz tych wynikających z kodeksu pracy tj. dodatkowy urlop, skrócony czas pracy, dostępne stanowisko pracy, itp. Wydaje się, że dużym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnością byłaby możliwość częściowej pracy zdalnej.

Kryteria z obszaru 8: dostępność przestrzeni publicznych

Kryteria zostały wybrane ze względu na to, że temat dostępności przestrzeni publicznej, w tym dostosowania przystanków był bardzo często poruszany podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami. Komunikacja publiczna, stan chodników i przystanków wywoływał ogromne emocje i powodował gorące dyskusje podczas spotkań z mieszkańcami.

Na 54 instytucje objęte badaniem 32 na 48 badanych w tym obszarze posiada w dokumentach strategicznych  zapisy dotyczące działań na rzecz dostępności przestrzeni publicznych.

Niestety tylko 13 na 48 badanych w tym obszarze instytucji podejmuje działania na rzecz dostosowywania infrastruktury przystanków komunikacji miejskiej wraz z dojściami do nich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Przyczynami takiego stanu rzeczy jest specyfika województwa śląskiego, którego dużą część pokrywa obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która odpowiada za organizację komunikacji w Metropolii. Najtrudniejsza sytuacja komunikacyjna jest na terenach powiatów ziemskich i na terenie gmin, w których za komunikację publiczną odpowiadają PKSy i prywatni przewoźnicy, którzy notorycznie nie spełniają kryteriów dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo komunikacja na tych obszarach przebiega często wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, na które nie ma wpływu monitorowana instytucja i np. nie może tam dostosowywać przystanków komunikacji.

Kryteria z obszaru 9: dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych

W ramach obszaru monitorowano 2 policzalne kryteria: kryterium 9.2 „Czy instytucja zapewnia dostępność usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych? W jakich formach i w jakiej skali?” oraz kryterium 9.5 „Czy instytucja posiada mechanizmy pozwalające odbiorcom usług na ich ocenę?”.

Obszar 9 jest jednym z istotniejszych tematów podejmowanych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe/miejskie centra pomocy rodzinie. Jest to też jeden z najważniejszych obszarów w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością.

O ile tylko 16 instytucji w pełni, a 8 częściowo na 44, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie zapewnia dostępność usług asystenckich, to aż 25 instytucji w pełni, a 11 częściowo na 41 pozwala odbiorcom usług na ich ocenę.

Kryteria z obszaru 10: dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu

Kryterium nr 10.11, które dotyczy tego, czy place zabaw są dostępne dla osób z niepełnosprawnością jest spełnione w pełni w 13 na 37 instytucji, w których można było zebrać dane w tym obszarze. W 7 instytucjach monitorowanych to kryterium jest w części spełnione.

Przyczyną niespełnienia kryterium w większej ilości instytucji jest brak placów zabaw w mniejszych gminach lub brak wiedzy, jak powinien być zbudowany plac zabaw dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kryteria z obszaru 11: działania na rzecz dostępności transportu publicznego
i specjalistycznego

Kryterium 11.7 dotyczy tego czy instytucja monitoruje potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności dostosowanego taboru oraz kwalifikacji personelu komunikacji publicznej. Niestety tylko w 9 instytucjach to kryterium jest w pełni spełnione, a w 15 częściowo na 35 instytucji, w których można było zebrać dane w tym obszarze.

Przyczynami takiego stanu rzeczy jest specyfika województwa śląskiego, którego dużą część pokrywa obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która odpowiada za organizację komunikacji w Metropolii. Najtrudniejsza sytuacja komunikacyjna jest na terenach powiatów ziemskich i na terenie gmin, w których za komunikację publiczną odpowiadają PKSy i prywatni przewoźnicy, którzy notorycznie nie spełniają kryteriów dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Kryteria z obszaru 20: dostęp do informacji o usługach urzędów pracy

Kryterium 20.3 dotyczy możliwości dojazdu do urzędu pracy dostosowaną do potrzeb osób z  niepełnosprawnością komunikacją publiczną. W 22 przypadkach na 32 jest to możliwe, a w 4 przypadkach częściowo możliwe, co jest wynikiem dość dobrym. Przyczynami takiego stanu rzeczy jest specyfika województwa śląskiego, którego dużą część pokrywa obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która odpowiada za organizację komunikacji w Metropolii. Najtrudniejsza sytuacja komunikacyjna jest na terenach powiatów ziemskich i na terenie gmin, w których za komunikację publiczną odpowiadają PKSy i prywatni przewoźnicy, którzy notorycznie nie spełniają kryteriów dostępności dla osób z niepełnosprawnością.