Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

CUS Klobuck

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych to inicjatywa, która pokazuje, że również gminy mogą realizować ciekawe inicjatywy pomocowe, wzorowo spełniające kryteria dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje o projekcie

Pomysł na utworzenie Centrum powstał w 2017, kiedy Gmina Kłobuck złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Podziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Jak można przeczytać na stronie Urzędu w Kłobucku: „Projekt jest próbą utworzenia na terenie Gminy Kłobuck, kompleksowego i zorganizowanego systemu wsparcia rodziny. Projekt realizowany będzie poprzez utworzenie:
– systemu wsparcia dla rodziny składającego się z różnorodnych form pracy z rodziną (warsztaty dla rodziców, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, mediacje, pomoc interwenta kryzysowego, asystenta rodzinnego oraz asystenta dla osób z niepełnosprawnością),
– punktu świetlicowego „Kłobuś” dla dzieci.

Okres realizacji projektu to: od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Pierwszym etapem działań było dostosowanie starych budynków do planowanych działań Centrum. Budynek został wzorowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wnętrza

Wokół budynku

W ramach projektu Urząd Miasta nie tylko zajął się dostosowaniem wewnątrz budynku, ale również zadbał o otoczenie wokół budynku i wybudował plac zabaw z huśtawkami dla osób z niepełnosprawnością, siłownię na wolnym powietrzu i duży plac manewrowy przed budynkiem.

fot. A.Budzyńska